O czym piszę?

Blog poświęcony jest często spotykanym w obrocie gospodarczym problemom, których właściwe rozwiązanie na etapie zawierania umowy ogranicza ryzyko ekonomiczne związane ze współpracą z kontrahentem. Właściwe operowanie przepisami kodeksu cywilnego, wiedza dotycząca tego, których przepisów kodeksu cywilnego nie można wyłączyć mocą umowy, a także znajomość zasad stosowania instytucji takich jak choćby kara umowna, czy odstąpienie od umowy, to kwestie kluczowe dla poprawnego ułożenia relacji kontraktowych przez przedsiębiorcę. Zapraszam serdecznie do lektury oraz dyskusji.

sobota, 7 stycznia 2017

Zadatek a zaliczka i odszkodowanie

RÓŻNICE MIĘDZY ZADATKIEM A ZALICZKĄ. MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA.

Pojęcia zadatku i zaliczki stosowane są często zamiennie i utożsamiane z częściową przedpłatą za zleconą usługę. W praktyce jednak zastrzeżenie w umowie zadatku niesie za sobą inne konsekwencje niż ma to miejsce w przypadku zaliczki. Zastrzeżenie zadatku może nieść ponadto za sobą pewne ograniczenia w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania przez podmiot poszkodowany niewykonaniem umowy przez kontrahenta. Decydując się na zadatek w umowie warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

sobota, 19 listopada 2016

Umowa o zakazie konkurencji

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ TWORZĄC UMOWĘ O ZAKAZIE KONKURENCJI?

Umowa o zakazie działalności konkurencyjnej podpisywana jest zarówno z pracownikami pozostającymi w stosunku pracy, jak i współpracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przedsiębiorcy preferują podpisywanie takich umów chcąc chronić w ten sposób swoje know-how przed konkurencją. Na co więc w szczególności należy zwrócić uwagę zobowiązując pracownika bądź współpracownika do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej?

poniedziałek, 24 października 2016

Umowa serwisowa - najważniejsze zapisy

UMOWA SERWISOWA - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Umowa serwisowa ma na celu zapewnienie by infrastruktura naszego przedsiębiorstwa działała płynnie. Ma ona szczególnie duże znaczenie w przypadku większych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną. Brak zapewnienia ciągłości w funkcjonowaniu linii produkcyjnej, czy też systemów informatycznych obsługujących zamówienia, doprowadzić może bowiem do bardzo kosztownych przestojów i utraty zamówień. Na co więc przede wszystkim należy zwrócić uwagę podpisując umowę serwisową?

piątek, 30 września 2016

Dokumentowa forma czynności prawnych

ZAWARCIE UMOWY ZA POMOCĄ E-MAILA LUB SMS-A

Dnia 08 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca kodeksową definicję dokumentu oraz nową formę zawierania czynności prawnych: formę dokumentową. Nowelizacja ma na celu ułatwienie i odformalizowanie procesu dokonywania czynności prawnych, w tym zawierania umów, w szczególności w obrocie profesjonalnym.

niedziela, 14 sierpnia 2016

Umowa konsorcjum - zagrożenia dla członka konsorcjum

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODPISUJĄC UMOWĘ KONSORCJUM?

Umowa konsorcjum jest tzw. umową nienazwaną, czyli umową nieuregulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Stanowi ona twór zbliżony do spółki cywilnej zawiązywanej na określony czas i dla określonego celu. Celem dla której się ją zawiera jest najczęściej ubieganie się o realizację zamówienia publicznego. Często bywa bowiem tak, że kryteria udziału w przetargu są na tyle wygórowane, że spełnienie ich przez jednego wykonawcę nie jest możliwe. Stąd o realizację przetargu ubiegają się konsorcja, w których np. jeden z podmiotów wnosi know-how i specjalistyczną wiedzę dla realizacji zamówienia (np. w branży IT), a drugi zapewnia doświadczenie w realizacji wcześniejszych przetargów lub np. odpowiedni potencjał finansowy. W najprostszej formie umowy konsorcjum udział biorą dwa podmioty: lider konsorcjum oraz członek konsorcjum. Niniejszy artykuł koncentruje się na pozycji członka konsorcjum i czynnikach ryzyka, które powinien wziąć on pod uwagę podpisując umowę konsorcjum. Czynnik te to przede wszystkim: